Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

30/01/2023

DZIAŁANIE 1.1 „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” (PARP)

Składanie wniosków:

ogłoszenie naboru 7 lutego 2023 r.

rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r.

zakończenie naboru 12 kwietnia 2023 r.

Dla kogo /Wnioskodawcy

- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów,

(przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi).

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji.

W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Na jakie działania:

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących następujące moduły:

B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje (w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych).

Infrastruktura B+R to jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.

Cyfryzacja- finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Wdrożona innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym musi być innowacyjna co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

W przypadku innowacji w procesie biznesowym wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą innowacje w procesie biznesowym dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa (określonych zgodnie z Oslo Manual 2018) w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Zgodnie z powyższym wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjne.

Poziom i kwota wsparcia:

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 80

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 80.

Limity:

✓ limit kosztów kwalifikowalnych na moduł B+R w projekcie wynosi minimum 20 % kosztów kwalifikowalnych całego projektu,

limit kosztów kwalifikowalnych:

− w przypadku modułu B+R realizowanego przez MŚPbez limitu,

− w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo - minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu wynosi 1 mln PLN,

limit na podwykonawstwo, tzn. wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module.

  • wdrażany produkt/proces charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku. Nowe cechy i funkcjonalności zostały wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi;
  • opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu z Fundacją Orylion. 

Przejdź do archiwum